Výzva pro zaslání abstrakt

Vědecký výbor vybízí všechny autory k zaslání abstrakt, jež by mohla být zahrnuta do rámce vědeckého programu celého kongresu, v termínu do 30. června 2009. 

Pozorně si prosím přečtěte níže uvedené instrukce k přípravě a zaslání abstrakt.

Způsob zaslání abstrakt

Všechna abstrakta musí být zaslána elektronickou poštou – buď jako příloha e-mailové zprávy (jako vzor použijte prosím naši šablonu), nebo přímo v těle zprávy. Abstrakta zaslaná poštou nebo faxem nebudou akceptována!   
Po přečtení těchto instrukcí si prosím stáhněte Šablonu pro zaslání abstrakt. Vaše abstraktum prosím zašlete na e-mail abstrakta.csarim2009@guarant.cz.  
Zaslaná abstrakta by neměla být totožná s již dříve publikovanými sděleními na jiných domácích akcích.
V případě jakéhokoli problému prosíme kontaktujte naše Oddělení pro příjem abstrakt na e-mailové adrese abstrakta.csarim2009@guarant.cz.

Důležitá data - uzávěrky

Uzávěrka pro zaslání abstrakt                                      30. června 2009
Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí abstrakt                          31. července 2009

Instrukce pro zaslání abstrakt

• abstrakta zasílejte v češtině
• povolené grafické formáty jsou JPG, GIF nebo PNG
• autor se musí před zasláním abstrakta zaregistrovat
• autor zasílající abstraktum bude automaticky považován za prezentujícího autora a veškeré informace ohledně abstrakta budou zasílány na jeho e-mailovou adresu
• nezapomeňte prosím označit, zda chcete svou práci publikovat jako orální, nebo posterovou prezentaci Instrukce - vzhled abstrakt
• abstraktum by mělo být co nejvíce informativní
• použijte písmo Times New Roman velikosti 11 bodů s jednoduchým řádkováním
• zarovnejte text vlevo
• obsah samotného abstrakta strukturujte do podnadpisů podle následujícího klíče: Cíle: Metody: Výsledky: Závěry: • celé abstraktum (cca 250 - 300 slov), včetně názvu, autora(ů), institucí a vlastního textu musí obsadit prostor maximálně o rozměrech 18 cm x 13 cm – pro přípravu prosím použijte Šablonu pro zaslání abstrakt 
• název abstrakta by měl být uveden tučně a VELKÝMI PÍSMENY
• podnadpisy by měly být uvedeny tučně a odstavce by měly následovat hned za podnadpisem (např. "Metody: Použili jsme následující ...")
• důsledně si zkontrolujte jazyk textu – abstrakta budou přímo reprodukována bez jakýchkoli gramatických, nebo faktických oprav; zveřejnění proběhne přesně v té podobě, v jaké budou abstrakta obdržena
• běžně používané zkratky mohou být použity Jestliže abstraktum obsahuje speciální znaky nebo složitější tabulky, je možné jej navíc pro kontrolu zaslat i ve formátu PDF.

Potvrzení o registraci abstraktu

Autoři budou vyrozuměni o doručení abstrakta na adrese uvedené v abstraktu nejdéle do 5 pracovních dnů. V případě, že potvrzení v uvedeném termínu neobdržíte, kontaktujte nás prosím na e-mailu abstrakta.csarim2009@guarant.cz.

Vyrozumění o přijetí abstrakta a forma prezentace

Autoři budou o přijetí / nepřijetí abstrakta informováni nejpozději 31. července 2009. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstraktum v sekci a čase, který bude určen Vědeckým výborem.